Adatvédelmi szabályzat

(A szabályzat elolvasásához a fenti linkre kattintson!)

 

 

Egyéb információk

NAPRA FORGÓ Nonprofit Közhasznú Kft. (Cg. 13-09-126916, székhely: 2030 Érd, Budai út 7/b, adószám: 20636571-2-13, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, rövidített elnevezése: Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., a továbbiakban "Szolgáltató""Adatkezelő" vagy "Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.") célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, elsősorban megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci (re)integrációját támogassa.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Honlap:               www.napra-forgo.hu

Cím:                    2030 Érd, Budai út 7/b

Levelezési cím:   2031 Érd, Pf. 118.

E-mail:                iroda@napra-forgo.hu

Telefon; Fax:      06-23/520-683; 06-23/520-682

 

Miért fontos az adatvédelem?

A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkaerő-piaci szolgáltatásainak nyújtásához elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen szabályzat részletesen tartalmazza a szolgáltatások nyújtása során történő adatkezeléssel összefüggő információkat. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

Felhívjuk figyelmét, hogy honlapunk használatával, az önéletrajz feltöltésével, továbbá a szolgáltatásaink igénybevételével – legyen szó akár a honlap használatáról, akár arról, hogy Ön nem elektronikus úton veszi azokat igénybe – Ön elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A honlap használata, önéletrajz feltöltése és a szolgáltatások igénybevétele, azaz a személyes adatok megadása magánszemélyek számára önkéntes. Amennyiben jelen honlapon hozzáférhető Adatvédelmi Szabályzat és az Ön által esetlegesen külön nyilatkozathoz csatolt adatvédelmi szabályzat között eltérés adódna, akkor az utóbbi az irányadó.

A személyes adatok kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően, illetve azok alapján történik:

 • a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("Adatvédelmi Irányelv");
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ("Mt.")
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");
 • a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet ("Kormányrendelet").

 

Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célra és mennyi ideig?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Bármilyen, egy adott természetes személlyel – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint "érintettel" – kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősülhet. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím, a képmás, a video- és hangfelvétel, az iskolai képzettség, a korábbi munkahelyek listája.

A különböző szolgáltatásaink keretében különböző személyes adatokat kezelünk.

 1. Munkaerő-kölcsönzés

Mit értünk munkaerő-kölcsönzés alatt?

Munkaerő-kölcsönzés alatt azt a szolgáltatást értjük, amelynek keretében a Szolgáltató mint kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (az Mt. 214. § (1) bek. a) pontjában foglalt meghatározás alapján).

Mi az adatkezelés célja?

Munkaerő-kölcsönzés esetében az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalókat kikölcsönözzük a Szolgáltató ügyfelei, azaz kölcsönvevő munkáltatók részére.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Munkaerő-kölcsönzés céljára hozzájárulás alapján kezeljük a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A munkaviszony létrejöttét követően – tekintettel az irányadó jogszabályi rendelkezésekre (bérszámfejtés, nyugdíj- és egészségbiztosítás stb.) – hozzájárulás hiányában, törvény felhatalmazása alapján (Infotv. 5. § (1) bek. b) pont) is kezelhetünk személyes adatokat, továbbá, bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Szolgáltatóval létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Jogi kötelezettség vagy jogos érdek alapján történő adatkezelésre akár a hozzájárulás visszavonását követően is sor kerülhet (Infotv. 6. § (5) bek.). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő-kölcsönzés esetén a Szolgáltató és az érintett között jön létre munkaviszony, ezért a Szolgáltatónak minden olyan személyes adatot kezelnie kell, amely a munkaviszony létrejöttéhez szükséges.

A munkaerő-kölcsönzés esetén kezelt személyes adatok köre:

 1. vezetéknév
 2. keresztnév
 3. születési név
 4. születési hely és idő
 5. anyja születési neve
 6. személyi szám
 7. azonosító okmány típusa (pl. szig. szám) és száma
 8. társadalombiztosítási szám
 9. adóazonosító jel
 10. állampolgárság
 11. bejelentett lakóhely
 12. tartózkodási hely (levelezési cím)
 13. bankszámla száma
 14. családi állapota
 15. eltartott gyermekek száma
 16. e-mail cím
 17. telefonszám (mobil, vezetékes)
 18. fényképfelvétel
 19. tanulmányokra vonatkozó adatok
 20. munkahelyekre vonatkozó adatok
 21. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
 22. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
 23. egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok,  oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk
 24. egyéb, jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, így például társadalombiztosítási (TB) kiskönyv, előző munkavállaló által kiállított igazolások és egyéb dokumentumok, munkaügyi központ által kiállított igazolások, bizonyítványok, start kártya, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) által kiadott határozat, nyugdíjbiztosító által kiadott határozat.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket az adatok megadása során külön megjelöljük.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Azon személyes adatokat, amelyek megőrzésére az irányadó jogszabályok nem tartalmaznak kötelező előírást (így például az egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, email-cím, telefonszámok, tanulmányokra és idegen nyelvek ismeretére vonatkozó információk) addig kezeljük, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. Azon személyes adatokat, amelyek vonatkozásában az irányadó jogszabályok tartalmaznak kötelező megőrzési időt, addig kezeljük, amíg ez törvényi kötelezettségünk. Az ilyen személyes adatok az érintett neve és azonosító adatai és a jellemzően bérszámfejtéshez és a biztosítási jogviszonyokhoz szükséges információk, amelyeket a munkaviszony alatt és azt követő 8 évig kezelünk. Egyéb, a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatokat 5 évig kezelünk.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

Munkaerő-kölcsönzés esetén az irányadó jogszabályok, így különösen az Mt-ben és a Kormányrendeletben található jogok biztosítása és kötelezettségek teljesítése céljára átadhatjuk a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltató számára. A Szolgáltató (mint kölcsönbeadó munkáltató) ilyen esetben az irányadó jogszabályok által előírt tájékoztatást a kikölcsönzés előtt megadja az érintett számára, így különösen tájékoztatja a kölcsönvevő munkáltató azonosító adatairól.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatoknak a kölcsönvevő munkáltató által történő további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat a kölcsönvevő munkáltatók vagy harmadik személyek máshogy kezelik, mint a Szolgáltató. Ezen személyek által történő adatkezelésre az általuk meghatározott szabályok vonatkoznak. A Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs arra, hogy harmadik személyek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár. A felelősség ilyen kizárását Ön kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy a Szolgáltató munkaerő-kölcsönzés szolgáltatását csak akkor vegye igénybe, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és amennyiben egy személyes adat megadása nem kötelező a munkaerő-kölcsönzés céljára, akkor ne adjon meg olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

 1. Munkaerő-közvetítés

Mit értünk munkaerő-közvetítés alatt?

Munkaerő-közvetítés alatt azt a szolgáltatást értjük, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából (a Kormányrendelet 2. § (1) bek. a) pontja alapján).

Mi az adatkezelés célja?

Munkaerő-közvetítés esetében az adatkezelés célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkát kínálók egymásra találását.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Munkaerő-közvetítés céljára hozzájárulás alapján kezeljük a személyes adatokat (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Szolgáltatóval létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Tekintettel arra, hogy munkaerő-közvetítés esetén – amennyiben a közvetítési folyamat sikeres – a Szolgáltató ügyfele és az érintett között jön létre munkaviszony, nem pedig a Szolgáltató és az érintett között, ezért a Szolgáltató ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a közvetítési folyamathoz szükségesek.

A munkaerő-közvetítés esetén kezelt személyes adatok köre:

 1. vezetéknév
 2. keresztnév
 3. születési név
 4. születési hely és idő
 5. állampolgárság
 6. bejelentett lakóhely
 7. tartózkodási hely (levelezési cím)
 8. családi állapota
 9. eltartott gyermekek száma
 10. e-mail cím
 11. telefonszám (mobil, vezetékes)
 12. tanulmányokra vonatkozó adatok
 13. munkahelyekre vonatkozó adatok
 14. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
 15. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
 16. egyéb, jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, elismerések, díjak és egyéb dokumentumok és az ezekben megadott információk, fényképfelvétel.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást. Ezeket az adatok megadása során külön megjelöljük.

 

Lehetőség van a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok megadására is, ami önkéntes. Tekintettel arra, hogy a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk (egészségi állapot) a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján különleges adatnak minősülhetnek (2011. évi CXII. trv 3.§ 3b), a kezelésükhöz az Ön nyilatkozata szükséges. Amennyiben megváltozott munkaképességűek számára nyújtott munkaerő-közvetítő, munkaerő-kölcsönző szolgáltatásunkban, vagy foglalkoztatásunkban kíván részt venni, tájékoztatjuk, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató munkaadóknak a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából nyilvántartást kell vezetniük, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni. Az Ön nyilatkozata ezeknek az adatoknak a kezelését teszi lehetővé.

Amennyiben Ön ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója), akkor az Ön feladata, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa. Amennyiben ajánlást vagy olyan referenciát ad meg, akkor Ön szavatol azért, hogy ezt a hozzájárulást beszerezte. A Szolgáltató bármikor kérheti Önt arra, hogy ezt igazolja, és ha ennek Ön nem tud eleget tenni, vagy ha a Szolgáltatónak bármilyen kétsége merül fel ennek helytállóságával kapcsolatban, akkor saját mérlegelése alapján az ajánlást vagy a referenciát eltávolíthatja (törölheti vagy zárolhatja) vagy akár az Önre vonatkozó adatok összességét is törölheti.

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A munkaerő-közvetítés céljára visszavonásig kezeljük a személyes adatokat.

Kinek adjuk át a személyes adatokat?

A munkaerő-közvetítés szolgáltatás célja, hogy kapcsolatba kerüljenek a munkát keresők és a munkát kínálók, ezért az álláskeresők személyes adataihoz hozzáférhetnek azon munkaadók és fejvadászok, akik vagy amelyek a Szolgáltató ügyfelei. A Szolgáltató azonban szűrést végez az ügyfelei által megadott ismérvek alapján a munkát keresők adatai között, és csak az ügyfelek által meghirdetett pozícióra alkalmas jelöltek személyes adatait továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé az ügyelek részére. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ügyfélköre időről-időre változhat, továbbá a munkáltatók és fejvadászok újabb és újabb, különböző pozíciókra keresnek munkavállalókat, ezért nem lehetséges előre pontosan felsorolni, hogy kik és melyek a Szolgáltatónak azok az ügyfelei, akik vagy amelyek részére – a Szolgáltató általi előszűrést követően – a személyes adatok továbbításra kerülnek vagy hozzáférhetnek ezekhez. A Szolgáltató ilyen ügyfelei azok a munkaadók és fejvadászok, akik a Szolgáltatóval szerződést kötöttek és az adott pozíció ismérveit megadták a Szolgáltató számára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató ügyfelei által kezelt személyes adatok további felhasználásának ellenőrzésére már nincs lehetőségünk, és habár minden általában elvárható lépést megteszünk a jogosulatlan felhasználás megakadályozása érdekében, előfordulhat, hogy a személyes adatokat harmadik személyek más módon kezelik, mint a Szolgáltató. A Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs arra, hogy az ügyfelek hogyan használják fel a személyes adatokat, ennek megfelelően azok további, ilyen harmadik személyek által történő felhasználásából eredő kárért vagy hátrányért való minden felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizárunk. A felelősségkizárást ellentételezi, hogy az álláskereső magánszemélyek számára részére a munkaerő-közvetítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A felelősség ilyen kizárását az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

Azt javasoljuk, hogy csak akkor vegye igénybe a Szolgáltató munkaerő-közvetítés szolgáltatását, ha ezen kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

 1. A honlap használatával összefüggő adatkezelés

Mit értünk honlap használatával összefüggő adatkezelés alatt?

A honlap használata során bizonyos típusú adatokat gyűjtünk és kezelünk, látogatottsági adatok (statisztikai cél) és a felhasználói élmény fokozása céljából. Emellett a munkaerő-közvetítés szolgáltatás bizonyos funkciói a honlapon keresztül, online is igénybe vehetőek.

Mi az adatkezelés célja?

A honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok elsődlegesen statisztikai célra, valamint a felhasználói élmény fokozása céljából kerülnek kezelésre.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), valamint bizonyos esetekben a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Milyen személyes adatokat kezelünk erre a célra?

Az alábbi adatokat kezeljük:

 1. IP cím
 2. hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés
 3. operációs rendszer típusa
 4. böngésző típusa
 5. aktivitás a honlapon.

A honlapot böngésző felhasználók adatainak kezelésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy ezeket az adatokat egy konkrét természetes személlyel összekapcsolni csaknem lehetetlen, de legalábbis csak jelentős nehézségek árán lehetséges. Ezért vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük, elsősorban a honlap látogatottsági adatainak mérése és a felhasználói élmény fokozása céljából. Ez leginkább ún. cookie-k (sütik) révén történik. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, ne használja a honlapot.

Amikor meglátogatja a honlapot, a honlap, illetve a látogatottsági adatokat rögzítő és feldolgozó analitikai szolgáltatás automatikusan rögzíthet bizonyos adatokat, mint például az Ön számítógépének IP-címe és ehhez kapcsolódó információk. Például az internetszolgáltatójának neve, a böngészőjének típusa, operációs rendszerének megnevezése és nyelve, a weboldal, amelyről hozzánk látogatott, kulcsszavak és egyéb olyan böngésző kiegészítő (add-on) technológiák, amelyek tartalomszolgáltatásra alkalmasak, továbbá a honapon megtekintett lapok és azok megtekintésének sorrendje, a látogatás időpontja és hossza, és a honlapon való egyéb aktivitás. Ahogy jeleztük, vitatható, hogy ezen adatok egyáltalán tekinthetőek-e személyes adatnak. Ugyanakkor kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmét arra, hogy ezen adatokat kezelhetjük.

A honlapon lehetősége van arra is, hogy bizonyos közösségi oldalakon (például Facebook, Twitter) megosszon bizonyos, a honlapon elérhető tartalmakat, például egyes álláshirdetéseket. felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi oldalak használatára minden esetben az adott oldal felhasználási és adatkezelési szabályzatai irányadóak, amelyekre a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása sincs. A Szolgáltató ezért az ilyen megosztásokkal kapcsolatos felelősségét a lehető legtágabb mértékben kizárja. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

A honlap működtetésével összefüggő adatfeldolgozás:

A honlap látogatottsági adatainak feldolgozására aggregált és jórészt anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatást vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ olvashat. A Google Analytics szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USA-ban található szervereken kerül sor. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. (A Safe Harbor program az Európai Bizottság 2000/520/EK határozatán, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott keretprogramon alapul.)

Menyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

A látogatottsági adatok aggregált és jórészt anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására 2 évig kerül sor.

 1. Milyen jogok és igényérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatótól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Kérheti személyes adatai zárolását is. Zárolásra sor kerülhet a Szolgáltató döntése alapján is, ha Ön törlést kért, de a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit vagy az adatok kezelése más jogalapon szükséges.

Ön tiltakozhat is adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, valamint az Infotv. 21. §-ában meghatározott egyéb esetekben. Tiltakozásra tehát akkor kerülhet sor, ha nem hozzájárulás, hanem a fenti jogalapok egyike alapján kezeli személyes adatait a Szolgáltató. Ebben az esetben a Szolgáltató Infotv. előbb említett §-ában foglaltakra figyelemmel vizsgálja meg a tiltakozást és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha ön a Szolgáltatónak a döntésével nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat.

A jelen pont szerinti megkereséseket a Szolgáltatónak a fenti 1. pontban foglalt elérhetőségire küldheti, illetve ott teheti meg.

Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatok védelméhez fűződő jogai megsérültek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

 1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a honlapot vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja az Ön számítógépét, és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a honlapon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az Ön látogatását honlapunkon (pl. felismerjük Önt, mikor visszatér honlapunkra), elemezzük a honlap forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a honlap használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a honlap megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig az Ön számítógépén maradnak, míg nem törli őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik honlapunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy Ön mely lapokat látogatja meg honlapunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait (pl. önéletrajz adatok feltöltése során), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai célra kezeljük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése céljából.

Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők itt ismertetett használatához.

A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, amennyiben úgy kívánja, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML-emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért tekintse meg email-kliense vagy böngészője “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Portál bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnia kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérje, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

 1. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. A Szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. Ugyanakkor – az internet mint nem biztonságos kommunikációs csatorna sajátosságaira tekintettel – a Szolgáltató nem tudja ellenőrizni, hogy az Ön által megadott információkat harmadik személyek (pl. a munkaadók és fejvadászok) milyen módon használják fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben egy adat vagy információ felkerült az internetre, és azt harmadik felek átvehették, akkor azt a későbbiekben szinte lehetetlen eltávolítani, még akkor is, ha a Szolgáltató mindenben a jelen szabályzatnak, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el.

Az Ön döntése, hogy fenti kockázatok ismeretében igénybe veszi-e a szolgáltatásokat, továbbá hogy milyen személyes adatokat és egyéb információkat ad meg.

Nem javasoljuk olyan adatoknak, információknak a megadását, amelyek nyilvánosságra hozatalát nem kívánja.

Kérjük, hogy email-címét minden esetben tartsa naprakészen, és azt figyelje, mert a honlap az értesítéseket az Ön által megadott email-címre küldi. Javasoljuk, hogy minden esetben olyan email-címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tud férni.

Ön szavatol azért, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve harmadik személy jogát nem sértik. Az ezen szavatosságvállalás megsértéséből eredő bármilyen hátrányért vagy kárért kizárólag a nyilatkozatot tevő felel. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a nyilatkozatot tevő által megadott adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát sértik, illetve valótlan tartalmúak vagy nyilvánvalóan ellentétesek a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, jogosult az adatokat – a nyilatkozatot tevő egyidejű értesítése mellett – saját belátása szerint, egyoldalú intézkedésével törölni.

 1. Mit tartunk még fontosnak?

Közösségi média

Ha a honlapot, a Szolgáltatást, illetve a Szolgáltatót egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy engedélyezi, hogy a Szolgáltató hozzáférjen a közösségi oldalon levő profiljából bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyéhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban a Szolgáltatótól függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen adatvédelmi szabályzat, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

Linkek

A honlap tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem a Szolgáltató kezel (pl. munkaadók saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Adatvédelmi Szabályzat, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak a Szolgáltatótól teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsát egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

Tájékoztatáskérés

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, a Szolgáltatónak fenti 1. pontban jelzett elérhetőségein kérhet tájékoztatást.

A szabályzat módosítása

Jelen Adatvédelmi Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a honlapon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen Adatvédelmi Szabályzatot annak érdekében, hogy Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.

© 2019 Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Navigáció